Pracovných balíkoch

Činnosť EuropeanaPhotography je organizovaná v nasledujúcich siedmich hlavných pracovných oblastiach  (pracovných balíkoch).

WP1 – Projektové riadenie

Zabezpečuje celkovú koordináciu projektu, vrátane finančných a administratívnych aspektov, zabezpečuje dosiahnutie cieľov, sleduje progres, organizuje plenárne schôdze, podporuje vnútornú a vonkajšiu komunikáciu, prepája súvisiace projekty  EÚ.

Vedúci: Institut for Kulturstudier - KU Leuven (BE)
Kontaktné osoby:
Fred Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be
Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP2 – Témy, zbierky a obsah

Pracovný balík venovaný výberu najvhodnejších obsahov do Europeany. Výber prebieha podľa nasledujúcich kritérií:

  • špičková kvalita a účinok
  • všeobecný záujem a význam
  • komplementárnosť s existujúcim materiálom v Europeane
  • súčinnosť s obsahom od iných poskytovateľov EuropeanaPhotography

Konečným výsledkom pracovného balíka bude podrobný zoznam položiek, ktoré majú byť digitalizované a sprístupnené prostredníctvom Europeany.

Na výber bude dohliadať a následne ho kontrolovať komisia zameraná na obsah.

Vedúci: KU Leuven (BE)
Kontaktné osoby: Frederik Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be

WP3 – Digitalizácia

Balík je venovaný digitalizácii obsahu uvedeného vo WP2.

Tento pracovný balík zahŕňa prípravné úlohy súvisiace s prechodom fyzických objektov z archívu do skenera, čo vzhľadom na povahu materiálov vyžaduje osobitnú pozornosť.

Tam, kde neexistuje miestny katalogizačný záznam pre každú novú zdigitalizovanú položku, bude tento záznam vytvorený ako súčasť procesu digitalizácie.

Vedúci: CRDI (ES)
Kontaktné osoby: David Iglésias Franch, diglesias@ajgirona.cat

WP4 - indexovanie a viacjazyčné metadáta

Podpora je určená na obohatenie miestnej katalogizácie metadát a poskytovanie podpory pre viacjazyčné metadáta. „Zdrojový“ katalogizačný záznam metadát, ktoré používa každý poskytovateľ obsahu, bude zvyčajne v národnom jazyku poskytovateľa obsahu.

Vo WP3 sa vykoná prieskum s cieľom ozrejmenia rozmanitosti metadátových formátov a možnosti ich viacjazyčnej podpory. Následne bude vypracovaný príslušný štruktúrovaný slovník pre fotografické termíny v angličtine, ktorý bude preložený do ďalších desiatich európskych jazykov a poslúži na obohatenie metadát Europeany.

Vedúci: KMKG (BE)
Kontaktné osoby: Natacha Van Steen, n.vansteen@kmkg-mrah.be

WP5 – Transformácia a ingescia metadát

Ide o transformáciu zdrojových metadát do EDM a ich prenos do Europeany. V skutočnosti musia byť metadáta, ktoré vyprodukovali poskytovatelia obsahu počas fázy digitalizácie, prevedené na EDM (dátový model Europeany) v nasledujúcich krokoch:

  • výber prechodného metadátového štandardu (intermediate metadata standard)
  • konverzia zdrojových metadát do formátu XML
  • transformácia zdrojového XML do prechodného projektového štandardu
  • transformácia prechodného projektového štandardu  do EDM

Použitie prechodného projektového štandardu zjednodušuje proces transformácie a zabezpečuje ho zároveň aj v prípade ďalšieho vývoja EDM. Silným kandidátom na prechodný projektový štandard  je LIDO, metadátová schéma vyvinutá a osvedčená pre ingesciu do Europeany v rámci projektu ATHENA.

Vedúci: NTUA (GR)
Kontaktné osoby: Nikolaos Simou, nsimou@image.ntua.gr

WP6 – Udržateľnosť a IPR (práva duševného vlastníctva)

Úlohou tohto balíka je riešiť všeobecnú problematiku udržateľnosti EuropeanaPhotography dlhšie než po dobu financovania Európskou komisiou a najmä otázku manažmentu práv duševného vlastníctva (IPR).

Manažment práv duševného vlastníctva je kľúčovou otázkou pre každý projekt prispievajúci do Europeany. V prípade EuropeanaPhotography je to ešte výraznejšie v dôsledku zapojenia  poskytovateľov obsahu zo súkromného i verejného sektora. V rámci konzorcia existujú  zásadne odlišné modely duševného vlastníctva – dôležitou úlohou projektu je komunikovať príslušné modely  tohto vlastníctva, aby sa zabezpečil súlad s modelmi používanými každým partnerom a aby bola zároveň dosiahnutá maximálna kvalita pre Europeanu.

Vedúci: Promoter
Kontaktné osoby: Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP7 - Šírenie

Zaoberá sa širšou otázkou propagácie výsledkov projektu.

WP7 sa zameriava na dva sektory: verejný sektor kultúrnych inštitúcií a súkromný / komerčný sektor fotografických archívov.

Vedúci: ICCU (IT)
Kontaktné osoby:
Marzia Piccininno, marzia.piccininno@beniculturali.it
Maria Teresa Natale, mariateresa.natale@gmail.com